ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 

 

Description

Date

View/Download

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ತಂಡ-246 ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 08-07-2021 Click Here  
  Declaration of Pre -Employment Training Results of Physical Handicapped Revenue Assistants held durning  april 2021 07-07-2021 Click Here 
Relieving of  revenue Assistants(PH) from Pre-employement Training  17-04-2021 Click Here 
Pre-employement Training for revenue Assistants(PH)    Click Here 
Deputation of Officers to Online Programme on One Day Free Webinar on Sustainability of power utility Electricity Act Amendment, Tariff Reform, Real Time Market and Renewable Integration 04-03-2021

Click Here

Deputation of Officers/officials to Online Training Programme (Webinar) on “Labour Laws & Procedures in dealing Court cases” from 04.02.2021 to 05.02.2021 28-01-2021

Click Here

Deputation of Officers/Officials to Online Programme on Energy Audit and Conservation in Electrical Utilities from 27.01.2021 to 28.01.2021 19-01-2021

Click Here

Deputation of Officers/Officials to Online Training Programme on GST Khajane-2 from 20.01.2021 to 21.01.2021 19-01-2021

Click Here

Online CPDP Programme on “Solar Photovoltaic Power Plants Design, Technology & Installation” from 17-20 November-2020 at ESCI Hyderabad 11-11-2020

Click Here

Click Here

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು 06-10-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ)/ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 12.02.2020 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು  12-05-2020   Click Here
ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 29ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 16.03.2020 to 11.05.2020ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 03-05-2020  Click Here
ಪ್ರಕಟಣೆ : – ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ 2020-21  24-02-2020  Click Here
 ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 Mandatory Technical Programme ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ತಂಡದ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 05.12.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ  14-02-2020 Click Here 
28ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3, ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12.02.2020 ರಂದು ಅಪಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 12-02-2020  Click here
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2020 ರ ಜನವರಿ 28 ಮತ್ತು 29 ರಂದು “ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್” ಕುರಿತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ  24-01-2020 Click Here
ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 12.02.2020 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 09-01-2020  Click Here
ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 28ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 23.12.2019 to 12.02.2020 ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 11-12-2019 Click Here
 ಒಂದು ದಿನದ ಗೌರ್ವನಮೆಂಟ್ ಇ – ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ (ಜೆಮ್) ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 22.11.2019 ರಂದು ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  19-11-2019 Click Here 
ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 15.12.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು  19-11-2019  Click Here 

Social Welfare Schemes of Dept. of Posts Workshop on 20.11.2019 at Conference Hall Corporate Office GESCOM, Kalaburagi

16-11-2019 Click Here

ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 Mandatory Technical Programme ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 20.09.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.

 

 12-11-2019 Click Here 
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2019 -20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 05-11-2019 Click Here

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2019 -20 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

19-10-2019 Click Here

ಪ್ರಕಟಣೆ : – ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

23-10-2019 Click Here

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಟೆಕನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕ/ಅಪರೆಟರ್/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 14.10.2019 ರಿಂದ 05.12.2019ರ ವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

05-10-2019  Click Here

Training Programme on “Electrical Safety and Inspection of Electrical Installations, Accident Prevention, Recent Trends” from 16.10.2019 to 18.10.2019 at Bangalore

04-10-2019 Click Here

ವಿದ್ಯುತ ಸುರಕ್ಷೆ ಕೈಪಿಡಿ

  Click Here

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 22.07.2019 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

26-09-2019 Click Here

27ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ.-೩ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರನ್ನು ದಿನಾoಕ 29.09.2019 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

20-09-2019 Click Here

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಇ.ಸಿ.ಐ.ಪಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಯಲ್ಲಿ 23.09.2019 ರಿಂದ 27.09.2019 ರವರೆಗೆ “ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ & ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್” ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 

13-09-2019  Click Here 

12.09.2019 ರಿಂದ 13.09.2019 ರವರೆಗೆ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ “ಪಿ.ಎಫ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌.ನ. ಇ.ಎ.ಟಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್” ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

 
 13-09-2019 Click Here 
 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 02.12.02019 ರಿಂದ 04.12.2019 ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

13-09-2019  Click Here 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎನ್.ಸಿ.ವಿ.ಟಿ ) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಗೂ (ಎಸ್.ಸಿ.ವಿ.ಟಿ) ರಾಜ್ಯ ವೃತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 2019 -20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

11-09-2019 Click Here

23.09.2019 ರಿಂದ 27.09.2019 ರವರೆಗೆ “ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ” ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೂನೂರಿನಲ್ಲಿ (ತಮಿಳುನಾಡು)

 
14-08-2019  Click Here 

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 20.09.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

 
20-08-2019  Click Here 

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 23.08.2019 ರಂದು “ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್” ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಸೆಮಿನಾರ್

21-08-2019 Click Here

Tentative programme – Business Partner Meet, Karnataka -2019 from 21.07.2019 to 23.07.2019 at Kabini

22-07-2019 Click Here
 

11ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-2 ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ /ವೃತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಾನ್-ಟೆಕನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕ/ಅಪರೆಟರ್/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 22.07.2019 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 22-07-2019  Click Here
 

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 27ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 29.07.2019 to 20.09.2019ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 15-07-2019 Click Here 

ಎಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 Mandatory Technical Programme ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 09.04.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ

26-06-2019 Click Here

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 22.07.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

 
 26-06-2019 Click Here 

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 

 

19-062019  Click Here 
 

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2019-2020 

   Click Here

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ /ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ (ಇನ್-ಸರ್ವಿಸ್) / ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಇವರುಗಳಿಗೆ ವೃತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

 
13-06-2019  Click Here 

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 
 03-06-2019 Click Here 

ಐ.ಟಿ.ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಬೇತಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2019-2020 

  Click Here

ವಿದ್ಯುತ ಸುರಕ್ಷೆ ಕೈಪಿಡಿ 

 
   Click Here

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ರವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ / ತರಬೇತಿ ನಿಡುವ ಕುರಿತು

03-06-2019 Click Here
 

ಜನರೇಷನ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಪೆಟಿಶನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 17.06.2019 ರಿಂದ 21.06.2019 ವರೆಗೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಏನ್.ಪಿ.ಟಿ.ಆಯ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

30-05-2019   Click Here
 

ಒಂದುದಿನದ “ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಶೃಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ  20.06.2019 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

31-05-2019  Click Here 

18.06.2019 ರಿಂದ 20.06.2019ರ ವರೆಗೆ “ ವಿತರಿಸುವ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ” ತರಬೇರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಇ.ಎಸ್.ಸಿ.ಐ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

 
16-05-2019  Click Here 

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಟೆಕನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕ/ಅಪರೆಟರ್/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 03.06.2019 ರಿಂದ 22.07.2019ರ ವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

 
 13-05-2019 Click Here 

6th Annual Conference on Metering in India on 11.06.2019 to 12.06.2019 at Le Meridien, New Delhi.

 
02-05-2019  Click Here 

ವಿದ್ಯುತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗ್ರತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಇವರನ್ನ ದಿನಾಂಕ: 30-04-2019 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

02-05-2019  Click Here

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗ್ರತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
26-04-2019  Click Here 

ಬಡ್ತ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 23.01.2019 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

 
 22-04-2019 Click Here 
 

ದಿನಾಂಕ: 25.04.2019 ರಿಂದ 30.04.2019 ರವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ/ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

08-04-2019  Click Here 

 ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 09.04.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

15-03-2019  Click Here 
 

ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಆಪ್ರೆಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾಹನೆ

25-02-2019   Click Here

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 26ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 20.02.2019 to 09.04.2019ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

06-02-2019  Click Here 

Residential Training Programme on Innovation & Change Management for Organizational Excellence” from 28.01.2019 to 01.02.2019 at Port Blair

24-01-2019 Click Here
 

ಸುತ್ತೋಲೆ :- ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ 22.01.2019ರ ಬದಲಿಗೆ 23.01.2019 ರಂದು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

 23-01-2019  Click Here
 

25ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ.-೩ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರನ್ನು ದಿನಾoಕ 23.01.2019 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 23-01-2019  Click Here 
 

ನವೆಂಬರ್-2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ರವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯೂವ/ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಗ್ಗೆ

 08-01-2019  Click Here
 

ದಿನಾಂಕ 10.01.2019 ರಂದು ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಭಾಂಗದಲ್ಲಿ “Deviation Settlement Mechanism / Ancillary Service” ಯ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 04-01-2019 Click Here 
 

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 30.11.2018 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

03-01-2019  Click Here 

 ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 22.01.2019 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

02-01-2019    Click Here
 

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 25ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 03.12.2018 to 22.01.2019ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

03-11-2018   Click Here

ಕಾನಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ( ಡಿ ಯು ಎಮ್) 2018

31-10-2018 Click Here

 ಡಿಮ್ಯಾoಡ ಸೈಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆoಟ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾoಕ 02.11.2018 ರoದು ಬೆoಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒoದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

29-10-2018   Click Here

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 30.11.2018 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 

 07-10-2018 Click Here 
 

ಕಾನಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ( ಡಿ ಯು ಎಮ್) 2018

12-10-2018   Click Here
 

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 24ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ಹಾಗು ವೃತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ರವರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು. ದಿನಾಂಕ: 14-09-2018

12-10-2018  Click Here 

Training Programme on “Gas Insulated and Indoor Sub-Stations” from 24.10.2018 to 27.10.2018 at RECIPMT Hyderabad. 

 10-10-2018  Click Here
 

ಕಾನಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ( ಡಿ ಯು ಎಮ್) 2018

29-09-2018   Click Here

ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿದಾರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2018-19

 
29-09-2018    Click Here
 

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ರವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ / ತರಬೇತಿ ನಿಡುವ ಕುರಿತು

 28-09-2018 Click Here 

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಟೆಕನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕ/ಅಪರೆಟರ್/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 03.10.2018 ರಿಂದ 31.11.2018ರ ವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 

 27-09-2018  Click Here 
 

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ & ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 03.10.2018 ರಿಂದ 06.10.2018 ವರೆಗೆ RECIPMT ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

25-09-2018  Click Here 
 

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ ವೃತ್ತಿಯ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ) ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು

 17-09-2018 Click Here 

ದಿನಾಂಕ 22.09.2018 ರಂದು ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ರವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ / ತರಬೇತಿ ನಿಡುವ ಕುರಿತು 

 11-092018 Click Here 
 

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗು ಇತರೆ ಸಮಸ್ಸೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಗಾರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 30.08.2018 ರಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಸಭಾಂಗಣ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಜಿಸಿಸಲಾಗಿದೆ

 28-08-2018 Click Here 

ದಿನಾಂಕ 31.08.2018ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಡಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಡಿ.ಡಿ.ಯು.ಜಿ.ಜೆ.ವೈ. ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಚಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

 28-08-2018 Click Here

 ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 14.09.2018 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

30-07-2018  Click Here 
 

ಪ್ರಕಟಣೆ ಐ.ಟಿ.ಐ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿ೦ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

30-07-2018   Click Here 
 

ನೆನಪೋಲೆ-2 : – ಶೇಕಡಾ-35 ರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ), ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೋದಬೇಕಾದ ನಾನ್ ಟೆಕನಿಕಲ್ / ಮಾಪಕ ಓದುಗ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಅಪರೇಟರ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಲಕ ಹಾಗು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೋದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ 10ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

26-07-2018  Click Here 
 ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 24ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 25.07.2018 to 14.09.2018ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 18-07-2018  Click Here 

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 23ನೆ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರ ದಿನಾಂಕ : 11-05-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು 

 09-07-2018 Click Here 

 ನೆನಪೋಲೆ-1 : – ಶೇಕಡಾ-35 ರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ), ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೋದಬೇಕಾದ ನಾನ್ ಟೆಕನಿಕಲ್ / ಮಾಪಕ ಓದುಗ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಅಪರೇಟರ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಲಕ ಹಾಗು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೋದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ 10ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

02-07-2018  Click Here 

 “ಸರಕು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ” (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ) ತರಬೇತಿ 26.06.2018 ರಿಂದ 29.06.2018 ವರೆಗೆ RECIPMT ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

 22-06-2018 Click Here 

ಶೇಕಡಾ-35 ರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ), ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೋದಬೇಕಾದ ನಾನ್ ಟೆಕನಿಕಲ್ / ಮಾಪಕ ಓದುಗ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಅಪರೇಟರ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಲಕ ಹಾಗು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೋದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಇವರುಗಳಿಗೆ 10ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

 
13-06-2018   Click Here
 

“ಸರಕು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ” (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ) ತರಬೇತಿ 26.06.2018 ರಿಂದ 29.06.2018 ವರೆಗೆ RECIPMT ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

 05-06-2018 Click Here 

“ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್” ತರಬೇತಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 03.07.2018 ರಿಂದ 06.07.2018 ವರೆಗೆ RECIPMT ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು. 

05-06-2018  Click Here 

ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿದಾರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪತ್ರ

 
24-05-2018  Click Here 

ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿದಾರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 

  Click Here 

 ITI Apprenticeship Circular

16-05- 2018 Click Here 

ITI Apprenticeship Training Provisional Selected List 2017-18  

  Click Here 

19.05.2018 ರಿಂದ 20.05.2018 ವರೆಗೆ ಕೊಡಗು (ಕೊರ್ಗ್) ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ಸಿಗಳ ಅಪ್ರೇಸಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 

10-05-2018  Click Here 

ವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ) ರವರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

 
23-04-2018  Click Here 

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೆಸ್ಕಾಂನ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು /ನೌಕರರಿಗೆ ೨ ದಿನ ಉಚಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ತಪಾಸಣ ಶಿಬಿರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೧೧.೦೪.೨೦೧೮ ರಿಂದ ೧೨.೦೪.೨೦೧೮ ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು 

06-04-2018  Click Here 

Workshop on “Electricity Distrubution Companies under PAT Cycle-II Scheduled” on 13.04.2018 at Gurugram 

 31-03-2018  Click Here

ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 11.05.2018 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

 
 31-03-2018 Click Here 

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು. 

23-03-2018   Click Here
 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 16.03.2018 ರಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

12-03-2018   Click Here

“ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ & ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ” ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 13.03.2018 ರಿಂದ 15.03.2018 ವರೆಗೆ ESCI ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

09-03-2018 Click Here

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 14.03.2018 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ “ಅಪಘಾತ ಸುಧಾರಿತ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ” ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

09-03-2018 Click Here

ಪ್ರಕಟಣೆ ಐ.ಟಿ.ಐ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿ೦ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

06-03-2018 Click Here

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 23ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 21.03.2018 to 11.05.2018ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

06-03-2018 Click Here

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 22ನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು. ದಿನಾಂಕ: 30-01-2018

06-03-2018 Click Here

ಸಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಐ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 23.02.2018 ರಂದು “ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಸೀಸ್ಮಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್” ನ ತರಬೇತಿ.

16-02-2018 Click Here

IPDS Programmers by CIRE, Hyderabad for Level A&B Power distribution Executives, at free of cost during February – 2018 at Hyderabad

07-02-2018 Click Here

ಸೂಚನೆ

02-02-2018 Click Here

೨೨ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮ್.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ.-೩ ಬಡ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರನ್ನು ದಿನಾoಕ ೩೦.೦೧.೨೦೧೮ ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

29-01-2018 Click Here

Workshop On Public Private Partnership (PPP)” on Modal Plans Implementation on 07.02.2018 to 08.02.2018 at The Lumbini’s Grand Hotel, Gulbarga

30-01-2018 Click Here

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಖಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾoಕ ೦೩.೦೨.೨೦೧೮ ರಂದು ಒಂದು ದಿನ ಕಾರಿ ಗಾರವನ್ನು ಸಭಾಂಗಣ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

30-01-2018 Click Here

ಎಂ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ-4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ) ರವರಿಗೆ ದಿನಾoಕ 05.02.2018 to 14.03.2018ರ ವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

24-01-2018 Click Here

ಸೂಚನೆ

05-01-2018 Click Here

ಮೂರು ದಿವಸದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗಂ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜೆಮೆಂಟೆ ಹಾಗೂ “ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ” ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 11.01.2018 ರಿಂದ 13.01.2018ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 08.01.2018 ರಿಂದ 10.01.2018ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

05-01-2018 Click Here
28.12.2017 ರಿಂದ 30.12.2017, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ “ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್” ನಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 26-12-2017 Click Here
ಬಡ್ತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ / ಪೇಲಾದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) /ಮಾಪಕ ಓದುಗ /ಮೇಲವಿಚಾರಕ /ಅಪರೇಟರ /ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬoದಿ / ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾoಕ 30.01.2018 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು. 22-12-2017 Click Here

ಮೂರೂ ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಡಿಎಸ್ಎಮ್) ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (ಇಇ)” ಬಗ್ಗೆ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 08.01.2018 ರಿಂದ 10.01.2018ರ ವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

22-12-2017 Click Here

ಮೂರೂ ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಡಿಎಸ್ಎಮ್) ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (ಇಇ)” ಬಗ್ಗೆ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 11.01.2018 ರಿಂದ 13.01.2018ರ ವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

22-12-2017 Click Here

ಮೂರೂ ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಡಿಎಸ್ಎಮ್) ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (ಇಇ)” ಬಗ್ಗೆ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 05.02.2018 ರಿಂದ 07.02.2018ರ ವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

22-12-2017 Click Here

ಮೂರೂ ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಡಿಎಸ್ಎಮ್) ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (ಇಇ)” ಬಗ್ಗೆ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 08.02.2018 ರಿಂದ 10.02.2018ರ ವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

22-12-2017 Click Here

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್) ತoತ್ರಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ದಿನಾoಕ 22.12.2017. ರoದು ಬೆ.ವಿ.ಸ.ಕ೦. ಬೆ೦ಗಳೂರುನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

21-12-2017 Click Here

28.12.2017 ರಿಂದ 30.12.2017, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ “ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್” ನಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

20-12-2017 Click Here

ಬಡ್ತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 21ನೆ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರ ದಿನಾಂಕ : 14-11-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

18-12-2017 Click Here
 

ITC Apprenticeship Training Provisional Selection List 2017-18

11-09-2017  Click Here 

Training Programme on “Communication & Customer Relations” from 06.09.2017 to 08.09.2017, at CIRE/REC, Hyderabad. 

04-09-2017  Click Here 

Training Programme on “Conflict Resolution, Negotiation & Communication Skill” from 21.09.2017 to 23.09.2017, at Badami.

01-09-2017 Click Here
Training Programme on “Financial Investment Planning & Administration Matter” from 11.09.2017 to 15.09.2017, at Dandeli. 01-09-2017 Click Here
 Training Programmer on “Competitive Bidding – Economical Procurement on 12.09.2017 to 15.09.2017, at CIRE Hyderabad. 01-09-2017   Click Here
 Training Programmer on “Advance Technologies in Metering, Billing and Collection (with emphasis on Smart Meters)” on 06.09.2017 to 09.09.2017, at CIRE Hyderabad. 01-09-2017  Click Here 
 Training Programme on “Advance Technologies in Metering, Billing and Collection (With emphasis on Smart Meters)” on 06.09.2017 to 09.09.2017 at CIRE Hyderabad. 31-08-2017   Click Here
Training Programme on “Distribution Business Management Implementing Information Technology & Operation Technologies” from 05.09.2017 to 07.09.2017 at ESCI, Hyderabad. 30-08-2017 Click Here
MTTP-3 Training for Maintenance Staff from 16.09.2017 to 14.11.2017. 30-08-2017 Click Here
Training Programme on “Development Programme for Office Secretaries, Personal Assistants and Staff, Focus : e-Age” from 06.09.2017 to 10.09.2017 at Goa.   31-08-2017 Click Here 
 20th Batch : MTTP-2 & 3 Pre-Promotional Examinational Result on 29.08.2017. 26-09-2017  Click Here 
Two Days workshop on “Modern Trend in Electrical Safety” from 06.10.2017 to 07.10.2017, at Bangalore. 27-09-2017 Click Here
Four Days Intensive Preparatory Training Course for “18th National Certification Examination for Energy Managers and Energy Auditors” from 02.09.2017 to 05.09.2017, at Chennai. 24-08-2017 Click Here
Two Days workshop on “Condition Monitoring Techniques for Electrical Equipment” Diagnostics, Mode Methods to Find Root Cause Failure and Solutions” from 12.10.2017 to 13.10.2017. 27-09-2017 Click Here
Fourth Week Training Programme on Post-Promotional Course from 21.08.2017 to 16.08.2017 at Mysuru. 19-08-2017 Click Here
35 % Pre-Promotional Training Non-Technical Promoting to the cadre of MR/OS/OP/ASK/JMR furnish to details. 18-08-2017 Click Here
Training Programme on “Power Transformers and EHT Circuit Breakers & Zero Breakdowns Concept” form 19.09.2017 to 22.09.2017, at ESCI, Hyderabad. 21-08-2017 Click Here
Supplementary Examination MTTP2/3 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 14.11.2017.  03-10-2017  Click Here 
Two Days workshop on “Contract Management Public Policy of India & Bi-Partite in Arbitration on 27th & 28th October 2017 at Bangalore.

04-10-2017

Click Here
Workshop on “Technical and Testing Challenges for Smart Meters” on 02.11.2017 to 03.11.2017, at New Delhi. 11-10-2017 Click Here
One Day Workshop on “Arbitration: Techniques and Procedures” on 14.10.2017, at Bangalore 12-10-2017 Click Here
Two Days workshop on “Modern Trend in Electrical Safety” from 10.11.2017 to 11.11.2017, at Bangalore. 12-10-2017 Click Here
Three days Workshop on “Establishment Rules & Service Matters and Reservation Policy in Gov. Services for SC/ST/OBC/Ex-Servicemen & PWD with latest Acts & Order” from 14.11.2017 to 16.11.2017 at Munnur (Kerala). 19-10-2017 Click Here
Safety Training of Junior Line Man (JLM). 02-11-2017 Click Here
OM – Relieving of MTTP-3 Me-Men, Pre-Promotional Training held on 16.09.2017 to 14.11.2017 at HRD Training Center GESCOM, Kalaburagi -reg Dated 14.11.2017 14-11-2017 Click Here
Submission of Employees details for Pre-Employment Training 18-11-2017 Click Here
Training Programme on TQM, Strategic Management of Industrial & Service Sector, from 27.11.2017 to 01.12.2017, at jaipur (Rajastan) 15-11-2017 Click Here
 Tariff Order for SRTPV plants violating the norms specified for implementation of the SRTPV plants  07-11-2017 Click Here 
A Training Programme on “EAT Module for implementing Agencies” on 27.11.2017 at RTC (INGAF) Chennai.   23-11-2017 Click Here 
Goods Service Tax (GST) Workshop on 27.07.2017 at Corporate Office, GESCOM, Kalaburagi  22-07-2017  Click Here 
Training Programme on Finance for Non-Executive Understanding of Finance Statements, Auditing & Corporate Governance, Taxation from 31.07.2017 to 04.08.2017 at Mysuru  24-07-2017  Click Here 
19th Batch MTTP-3 Pre-Promotional Examinational Result on 03.07.2017  27-07-2017  Click Here 
Training Programme on Energy Audit and Loss Reduction in T&D Systems from 01.08.2017 to 03.08.2017 at ESCI, Hydrabad 25-07-2017  Click Here 
 Supplementary Examination MTTP23 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 29.08.2017 29-07-2017  Click Here 
 Furnish the list of attended of JLM Training in Kadakola, Mysore 03-08-2017  Click Here 
Two Days workshop on Distribution Utility Meet DUM-2017″ from 29.11.2017 to 30.11.2017, at Bangalore. 23-11-2017 Click Here
Training Programme on Awareness of Cyber Security for Power Utility Engineers on 04.08.2017 at CPRI Bangalore 03-08-2017 Click Here
Furnish the list of attended of JLM Training in Kadakola, Mysore. 17-07-2017 Click Here
Employees / Officer Group Personal Insurance OM Dated 18.07.2017. 19-07-2017 Click Here
Workshop on K-GIS on 20.07.2017 at Bangaluru. 19-07-2017 Click Here
Training Programme on Auditing & Various types of Audit -Financial Audit, Cost Audit, Govt. Audit, Internal Audit & Internal Control, from 24.07.2017 to 28.07.2017 at Madikeri. 19-07-2017 Click Here
Training Programme on Finance for Non-Executive: Understanding of Finance Statements, Auditing & Corporate Governance, Taxation from 31.07.2017 to 04.08.2017 at Mysuru. 19-07-2017 Click Here
International Conference on “Smart Grids, Power and Advanced Control Engineering (ICSPACE2017)” from 17.08.2017 TO 19.08.2017 at Bengaluru. 18-07-2017 Click Here
Workshop on “Electrical Safety” on 28.07.2017 to 29.07.2017 at Chennai. 20-07-2017 Click Here
Implementation of Fuel Cast Adjustment Charges in all the energy bills to be issued from July-2017 to March-2018. 22-07-2020 Click Here
Goods Service Tax (GST) Workshop on 21.07.2017 at Corporate Office, GESCOM, Kalaburagi 14-07-2017 Click Here
Furnish the list of attended of JLM Training in Kadakola, Mysore 17-07-2017 Click Here
C & D Group Employees of GESCOM & KPTCL Retirement list for the period of Fy-2017-18 02-01-2017 Click Here
Training Programme on Technical Specification & Construction Standards for Distribution Systems from 27th to 30th June 2017 21-06-2017 Click Here
Training Programme on Regulating Electricity Tariffs and Related Issues from 03.07.2017 to 07.07.2017 at ASCI, Hydrabad 16-06-2017 Click Here
Training Programme on “Regulating Electricity Tariffs & Related Issues” from 3.07.2017 to 7.07.2017 at ASCI,Hyderabad 03-06-2017 Click Here
Workshop on “Developing Positive Attitude / Values for Better Performance” from 24.06.2017 to 27.06.2017 at Mysuru 06-06-2017 Click Here
Supplementary Examination MTTP2/3 and MTTP4 Pre-Employment and Pre-Promotional Examination Repeaters on 03.07.2017 06-06-2017  Click Here 
Request for database of the Group A & B Officer and JEs (El.,)./Civil) working in GESCOM  03-06-2017  Click Here 
 Training Programme on : Power Transformers Testing Commissioning Protection and Maintenance” from 12.06.2017 to 16.06.2017, at Hyderabad 03-06-2017   Click Here
Training Programme on “Regulating Electricity Tariffs and Related Issues” from 03.07.2017 to 07.07.2017 at ASCI, Hyderabad   03-06-2017  Click Here 
 Workshop on Impact of GST on Power Sector on 05.06.2017 Grand Hyatt Mumbai 31-05-2017  Click Here 
MTTP-3 Pre-Promotional Examinational Result on 03.05.2017 30-05-2017 Click Here
Safety Training of Junior Line Man (JLM) deputed on Kadakol, Mysore 24-05-2017 Click Here
Supplementary Examination for Pre-Employment and Pre-Promotional repeaters on 10.01.2014 30-12-2013 Click Here
 Pre-Employment and Pre-Promotion Examination Results 11.10.2013  30-12-2013 Click Here 
     

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-07-2021 12:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಗುವಿಸಕಂನಿ)
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ