ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೃತ್ತಗಳು

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕಚೇರಿ ಮೊಬೈಲ್
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ,  ವೃತ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ                                                         ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ. 08472 255403
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 8472 221830 94483-59008
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 8472 94484-82140
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಚೇರಿ) 8472 256950
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 8472 256950
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 8472 256950
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 8472 94484-59832
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ,  ವೃತ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್                                                               ಫ್ಯಾಕ್ಸ್  ನಂ.08452 -227892
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 8482 222092 94495 97427
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 8482
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್  (ವಿದ್ಯುತ್) (ಕಚೇರಿ) 8482 221862
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 8482 221862 94483-59030
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 8482 221862
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 8482 221862
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 8482 221862
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ,  ವೃತ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು                                                           ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ.08532- 226418
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 8532 226416 94495-97428
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 8532
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) (ಕಚೇರಿ) 8532 226418
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 8532
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) (ಕಚೇರಿ) 8532 226418
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 8532
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 8532
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ,  ವೃತ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ                                                                   ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ. 08392-268935
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 8392 268933 94483-59009
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 8392 268936 94484-82142
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) (ಕಚೇರಿ) 8392 268934
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 8392 94483 41542
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) (ಕಚೇರಿ) 8392
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) 8392
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾಮಗಾರಿ) 8392

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-01-2020 06:07 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin