ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ

 

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳಿಗೆ   ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1912   ಗೆ  ಅಥವಾ 18004258585   ಗೆ    ಕರೆಮಾಡಿ.

 

 

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ- 585102
ಸಿಐನ್:U04010KA2002SGC030436
ಪ್ಯಾನ್:AABCG8895R
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಐನ್:29AABCG8895R1ZD

ಸ್ಥಾನಿಕರಣ

STD

Telephone Nos.

    Office Mobile
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8472    
FAX 8472    
ನಿರ್ದೇಶಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 8472    
       
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 8472    
ಸಹಾಯಕ. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 8472    
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ),     ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯೋಜನೆ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
ಪಿ.ಎಸ್ 8472    
       
ಎಂ.ಎಂ.ಪಿ.                                                                                                Fax No. 08472- 256989
ಅಧಿಕ್ಷಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 8472 250344 94484 99997
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 8472 256989 94483-59006
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) 1 ಎಂಎಂಪಿ 8472 256989 94495-97375
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) 2 ಎಂಎಂಪಿ 8472 256989 94808-49005
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 8472 256989  
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 8472 256989  
       
ಆಮ್ ಅರ ಟಿ & ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ                                                                               Fax No. 08472- 256624
ಅಧಿಕ್ಷಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (MRT&LDC) 8472 256624 94483-59002
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ)(MRT&LDC) 8472 256624 94483-59015
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) (RT) 8472 256624 94495-97376
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) (MRT&LDC) 8472 256624 94495-97374
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ)(MRT&LDC) 8472 256624 94808-49009
       
ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (MIS)                                                                     Fax No. 08472-256250
ಅಧಿಕ್ಷಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256250 94495-97438
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ)-1 8472 256250 94483-97542
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ)-2 8472 256250  
ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256250  
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು 8472 256250  
       
ನಿರಾಂತರಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ (NJ)                                                                    Fax No. 08472-256250
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256250  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256250 94808-49014
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256250  
       
ವಾಣಿಜ್ಯ                                                                                                         Fax No. 08472- 256989
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ವಾಣಿಜ್ಯ) 8472 255127 94484-70110
ಏ ಓ (ವಾಣಿಜ್ಯ) 8472 255127 94484-82144
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ವಾಣಿಜ್ಯ) 8472 255127 94808-44771
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ವಾಣಿಜ್ಯ 8472 255127  
ಸಹಾಯಕ . ಅಭಿಯಂತರರು (ವಾಣಿಜ್ಯ) 8472 255127 94808-44772
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು 8472 255127  
       
ಐಟಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ಐಟಿ) 8472   9480847638
  8472    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ಐಟಿ) 8472   9480847636
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ಐಟಿ) 8472    
ಸಹಾಯಕ . ಅಭಿಯಂತರರು (ಐಟಿ) 8472    
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಐಟಿ) 8472    
       
ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256960 94483-59014
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256960 94495-97377
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256960 94483-95699
       
ಆರ್ ಏ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಪಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256881 94481-02755
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256881 94808-44224
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256881  
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256881  
       
ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256457 94484-82135
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಕಲಬುರ್ಗಿ 8472 256457 94484-82183
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
       
ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 255030 94483-59013
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472   94808-49012
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಲ್) 8472 255030  
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 255030 94808-49012
       
ಪವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ (ಪಿಟಿಸಿ)                                                             Fax No. 08472
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472   94808-44370
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 8472    
ಸಹಾಯಕ ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 8472   94484-82191
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
ಸಹಾಯಕ 8472    
ಸಹಾಯಕ 8472    
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 8472    
       
 
SCADA (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 1912, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 94484-99986)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472   94480-45600
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472   94484-99985
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472   94489-98005
ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಣೆ & ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಡಳಿತ & ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ) 8472 256647 94808-49006
ಏ.ಓ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ 8472 256782 94808-49003
ಮುಖ್ಯಗುಮಾಸ್ತ 8472 256782  
       
ಹಣಕಾಸು                                                                                                            Fax No.08472- 256485
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿ 8472 256422 94483-59003
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ (ಆ.ಪ) 8472 256830 94484-70103
ಖಾತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ 8472 256546 94489-98788
ಡಿ.ಸಿ.ಎ. (ಹಣಕಾಸು) 8472 256416 94484-82141
ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು) 8472 256416 94808-49001
ಸಹಾಯಕ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು) 8472 256416 94808-49013
ಡಿ ಸಿ ಏ.(ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ) 8472 256253 94484-70105
ಡಿ.ಸಿ.ಏ.( ಏ/ಸಿ ) 8472 256485 94484-82139
ಏ.ಓ 8472 256485  
ಡಿ.ಸಿ.ಏ(ಆ.ಪ ) 8472 255088 94489-99433
ಏ.ಏ.ಓ(ಆ.ಪ ) 8472 256416  
ಏ.ಓ(ಖಾತೆಗಳು) 8472 255037 94484-58037
ಏ.ಓ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ) 8472 255037 94495-97414
       
ಕಾಮಗಾರಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕಾಮಗಾರಿ) 8472 231221 94484-70115
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕಾಮಗಾರಿ) 8472 231221  
       
ಪಿಂಚಣಿ ವಿಭಾಗ
ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 8472 234433  
ಸಹಾಯಕ ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 8472 234433  
ಹಿರಿಯ.ಸಹಾಯಕ 8472 234433  
ಹಿರಿಯ.ಸಹಾಯಕ 8472 234433  
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 8472 234433  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-10-2023 05:04 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಗುವಿಸಕಂನಿ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080