ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ

 

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳಿಗೆ   ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1912   ಗೆ  ಅಥವಾ 18004258585   ಗೆ    ಕರೆಮಾಡಿ.

 

 

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ- 585102
ಸಿಐನ್:U04010KA2002SGC030436
ಪ್ಯಾನ್:AABCG8895R
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಐನ್:29AABCG8895R1ZD

ಸ್ಥಾನಿಕರಣ

STD

Telephone Nos.

    Office Mobile
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 8472    
FAX 8472    
ನಿರ್ದೇಶಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 8472    
       
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 8472    
ಸಹಾಯಕ. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 8472   94484-82191
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ),     ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯೋಜನೆ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
ಪಿ.ಎಸ್ 8472    
       
ಎಂ.ಎಂ.ಪಿ.                                                                                                Fax No. 08472- 256989
ಅಧಿಕ್ಷಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 8472 250344 94484 99997
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 8472 256989 94483-59006
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) 1 ಎಂಎಂಪಿ 8472 256989 94495-97375
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) 2 ಎಂಎಂಪಿ 8472 256989 94808-49005
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 8472 256989  
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಎಂಎಂಪಿ 8472 256989  
       
ಆಮ್ ಅರ ಟಿ & ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ                                                                               Fax No. 08472- 256624
ಅಧಿಕ್ಷಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (MRT&LDC) 8472 256624 94483-59002
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ)(MRT&LDC) 8472 256624 94483-59015
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) (RT) 8472 256624 94495-97376
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ) (MRT&LDC) 8472 256624 94495-97374
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ)(MRT&LDC) 8472 256624 94808-49009
       
ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (MIS)                                                                     Fax No. 08472-256250
ಅಧಿಕ್ಷಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256250 94495-97438
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ)-1 8472 256250 94483-97542
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ)-2 8472 256250  
ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256250  
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು 8472 256250  
       
ನಿರಾಂತರಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ (NJ)                                                                    Fax No. 08472-256250
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256250  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256250 94808-49014
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256250  
       
ವಾಣಿಜ್ಯ                                                                                                         Fax No. 08472- 256989
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ವಾಣಿಜ್ಯ) 8472 255127 94484-70110
ಏ ಓ (ವಾಣಿಜ್ಯ) 8472 255127 94484-82144
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ವಾಣಿಜ್ಯ) 8472 255127 94808-44771
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ವಾಣಿಜ್ಯ 8472 255127  
ಸಹಾಯಕ . ಅಭಿಯಂತರರು (ವಾಣಿಜ್ಯ) 8472 255127 94808-44772
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು 8472 255127  
       
ಐಟಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ಐಟಿ) 8472   9480847638
  8472    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ಐಟಿ) 8472   9480847636
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) (ಐಟಿ) 8472    
ಸಹಾಯಕ . ಅಭಿಯಂತರರು (ಐಟಿ) 8472    
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಐಟಿ) 8472    
       
ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256960 94483-59014
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256960 94495-97377
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256960 94483-95699
       
ಆರ್ ಏ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಪಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256881 94481-02755
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256881 94808-44224
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256881  
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256881  
       
ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 256457 94484-82135
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) ಕಲಬುರ್ಗಿ 8472 256457 94484-82183
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
       
ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 255030 94483-59013
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472   94808-49012
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಲ್) 8472 255030  
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472 255030 94808-49012
       
ಪವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ (ಪಿಟಿಸಿ)                                                             Fax No. 08472
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472   94808-44370
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 8472    
ಸಹಾಯಕ ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 8472   94484-82191
ಸಹಾಯಕ.ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
ಸಹಾಯಕ 8472    
ಸಹಾಯಕ 8472    
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 8472    
       
 
SCADA (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 1912, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 94484-99986)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472   94480-45600
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472   94484-99985
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472    
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ) 8472   94489-98005
ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಣೆ & ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಡಳಿತ & ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ) 8472 256647 94808-49006
ಏ.ಓ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ 8472 256782 94808-49003
ಮುಖ್ಯಗುಮಾಸ್ತ 8472 256782  
       
ಹಣಕಾಸು                                                                                                            Fax No.08472- 256485
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿ 8472 256422 94483-59003
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ (ಆ.ಪ) 8472 256830 94484-70103
ಖಾತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ 8472 256546 94489-98788
ಡಿ.ಸಿ.ಎ. (ಹಣಕಾಸು) 8472 256416 94484-82141
ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು) 8472 256416 94808-49001
ಸಹಾಯಕ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು) 8472 256416 94808-49013
ಡಿ ಸಿ ಏ.(ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ) 8472 256253 94484-70105
ಡಿ.ಸಿ.ಏ.( ಏ/ಸಿ ) 8472 256485 94484-82139
ಏ.ಓ 8472 256485  
ಡಿ.ಸಿ.ಏ(ಆ.ಪ ) 8472 255088 94489-99433
ಏ.ಏ.ಓ(ಆ.ಪ ) 8472 256416  
ಏ.ಓ(ಖಾತೆಗಳು) 8472 255037 94484-58037
ಏ.ಓ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ) 8472 255037 94495-97414
       
ಕಾಮಗಾರಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕಾಮಗಾರಿ) 8472 231221 94484-70115
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕಾಮಗಾರಿ) 8472 231221  
       
ಪಿಂಚಣಿ ವಿಭಾಗ
ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 8472 234433  
ಸಹಾಯಕ ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 8472 234433  
ಹಿರಿಯ.ಸಹಾಯಕ 8472 234433  
ಹಿರಿಯ.ಸಹಾಯಕ 8472 234433  
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 8472 234433  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-05-2022 02:50 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಗುವಿಸಕಂನಿ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080