ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ಜುಲೈ-2021
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ವರದಿ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕಲಬುರ್ಗಿ ವೄತ್ತದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಬೀದರ ವೄತ್ತದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ ವೄತ್ತದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ರಾಯಾಚೂರ ವೄತ್ತದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕೊಪ್ಪಳ ವೄತ್ತದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಮಾರ್ಚ್ -2021 ರ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹನ ಸಭೆಯ ವರದಿ
 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹನ ಸಭೆ
ಮಾರ್ಚ್ -2021 ರ ತಿಂಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಕೆಗಳ ವರದಿ
 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹನ ಸಭೆ
ಮಾರ್ಚ್ -2021 ರ ತಿಂಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಕೆಗಳ ವರದಿ
 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಗಂಗಾವತಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹನ ಸಭೆಯ ಪೇಪರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
 

1.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 
ಹೊಸಪೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹನ ಸಭೆಯ ಪೇಪರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 1.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಿಂಧನೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹನ ಸಭೆಯ ಪೇಪರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 1.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪೇಪರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು-ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ  ಸಂವಾದ ಸಭೆ

1.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ದಿನಾಂಕ 09.02.2021 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಕೆಗಳ ವರದಿ

1.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5.ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ದಿನಾಂಕ 05.02.2021 ರಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಕೆಗಳ ವರದಿ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ  ನವೆಂಬರ್  2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕಲಬುರಗಿ ವೃತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಬೀದರ್  ವೃತ್ತ   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕೊಪ್ಪಲ್ ವೃತ್ತ   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ರಾಯಚೂರು  ವೃತ್ತ   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹನ ಸಭೆ-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

 

ದಿನಾಂಕ 25.03.2020 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಕೆಗಳ ವರದಿ

 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 24.01.2020 

 
 
 
 
 

ಬೀದರ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 18.01.2020

 
 
 
 

ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 18.01.2020

 
   
 
 
 

ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 13.01.2020

 
   
 
   
   
 

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-1 ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 09.01.2020 

 
 
 
 

ರಾಯಚೂರ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 27.12.2019

 
 
 
 
 
 

ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 11.12.2019 

 
 
 
 
 

ಕಲಬುರಗಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ  ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 02.12.2019 

 
 
 
 
 

ಕಲಬುರಗಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ  ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 10.07.2019 

 
 
   

 

 

 

 

 

ದಿನಾಂಕ 25.03.2020 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಕೆಗಳ ವರದಿ

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 24.01.2020 

ಬೀದರ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 18.01.2020

ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 18.01.2020

ಹುಮನಾಬಾದ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 13.01.2020

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-1 ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 09.01.2020 

ರಾಯಚೂರ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 27.12.2019

ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 11.12.2019 

ಕಲಬುರಗಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ  ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 02.12.2019 

ಕಲಬುರಗಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ  ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 10.07.2019 

Consumer Interaction Meeting Headed by SEE/EEE in the 3rd Quarter (October, November and December) 2019

   CIM Kalaburagi K2Q

      

       CIM Afzalpur September-2019 SEE

       CIM Chitapur September -2019 SEE

       CIM Kalgi September-2019 SEE

       CIM Shahpur August-2019 SEE

       CIM Hunasagi August-2019 SEE

       CIM CSC Kalaburagi August-2019 EEE

       CIM Yadgir July-2019 SEE

       CIM Gurmitkal July-2019 SEE

   

 

CIM Bidar Circle K2Q

       

CIM Manna-e-Kheli Humnabad Sep-2019 SEE

CIM Humnabad AUGUST 2019 SEE

CIM Bidar August -2019 EEE

CIM HT Bidar July-2019 SEE

CIM Bidar July-2019 EEE

 

 

CIM Raichur Circle K2Q

For the month of February-2020 :

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ್ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC Covering letter February 2020

 

For the month of January-2020 :

ಜನವರಿ 2020ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಜನವರಿ 2020ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಜನವರಿ 2020ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಜನವರಿ 2020ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಜನವರಿ 2020ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC Covering Letter

 

For the month of December-2019 :

CIM Dce19 Ballari Circle Covering Letter

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

CIM Dce19 Kalb Circle Covering letter KERC 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

 

For the month of November -2019 :

ನವೆಂಬರ್ ರ 2019 ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ನವೆಂಬರ್ ರ 2019 ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ನವೆಂಬರ್ 2019 ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ನಂವೆಂಬರ್ ರ 2019 ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ನವೆಂಬರ್ ರ 2019 ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC letter Nov 2019

ನವೆಂಬರ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತಗಳ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 

For the month of October-2019 :

KERC Letter October 2019

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು-1 ನಡೆಸಿರುವುದು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು-2 ನಡೆಸಿರುವುದು.

Proceeding of interaction meeting of HT/EHT consumers, conducted on 02-12-2019 at Corporate Office, GESCOM, Kalaburagi.

 

For the month of September-2019 :೧ 

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು.

KERC Letter Sept-2019

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

 

For the month of August-2019 :

ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ವೃತ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC letter August 2019

ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

Schedule of SEE Kalaburga Circle Consumer Interaction Meeting 28.08.2019 to 26.09.2019

ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು.

 

For the month of July-2019 :

ಜುಲೈ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ವೃತಗಳ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 10.07.2019 ರಂದು ಹೆಚ್. ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಜರುಗಿದ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನುಸರಣ ವರದಿ.

 

For the month of June-2019 :

KERC letter July 2019

ಜುಲೈ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಜೂನ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು.

ಜೂನ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು.

ಜೂನ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

 

For the month of May-2019 :

KERC Letter June- 2019

ಮೇ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಮೇ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

 

For the month of April-2019 :

KERC Letter May – 2019

ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವೃತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ರಿಲ್ 2019 ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

 

For the month of March-2019 :

KERC Letter April-2019

ಮಾರ್ಚ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಮಾರ್ಚ್ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

 

For the month of February-2019 :

KERC Letter March-2019

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC letter february 19

 

For the month of January-2019 :

ಜನವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

Proceeding of interaction meeting of HT/EHT consumers, conducted on 23-01-2019 at Corporate Office, GESCOM, Kalaburagi.

ಜನವರಿ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

KERC Letter

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ November-2018

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ December-2018

ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು 

ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 14-08-2010

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 25-10-2017

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 08-11-2017

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದ ಸಭೆ 03-11-2017