ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೆ ಇ ಆರ್ ಸಿ ಜಕಾತಿಯ ಆದೇಶ

 

ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ -2023

ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಸುಂಕದ ಆದೇಶಗಳ ಕೋರಜೆಂಡಮ್ 2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇಪರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ FY-23
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

 

ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ -2022

ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ -2021

ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ -2020

ವಿಭಾಗ

1-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಪರಿವಿಡಿ.
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
2-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಆದೇಶ ಪುಟ  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
3-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 1  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
4-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 2  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
 5-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 3  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
6-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 4  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
7-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 5.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
8-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 6.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

9-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು

ಅನುಬಂಧ.

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

10-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಧ್ಯಾಯ 3

ಅನುಬಂಧ.

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

11- ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅನೆಕ್ಸರ್ -1

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

12-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅನೆಕ್ಸೂರ್ -2

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
13-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅನುಬಂಧ - 3.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
14-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅನುಬಂಧ - 4.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
15-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅನುಬಂಧ - 5  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

 

 

 

 

 ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ -2019

ವಿಭಾಗ

 
1-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಪರಿವಿಡಿ.
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
2-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಆದೇಶ ಪುಟ  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
3-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 1  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
4-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 2  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
 5-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 3  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
6-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 4  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
7-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 5.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
8-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 6.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

9-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು

ಅನುಬಂಧ.

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

10-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಧ್ಯಾಯ 3

ಅನುಬಂಧ.

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

11- ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅನೆಕ್ಸರ್ -1

ಪಿಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ - FY-20(i).pdf

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

 

11- ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅನೆಕ್ಸರ್ -1

ಪಿಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ FY-21(ii)

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

11- ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅನೆಕ್ಸರ್ -1

ಪಿಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ FY-22(iii).

 

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

12-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅನೆಕ್ಸೂರ್ -2

FY20 2(i).

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

12-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅನೆಕ್ಸೂರ್ -2

FY21 2(ii).

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

12-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅನೆಕ್ಸೂರ್ -2

FY22 2(iii).

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
13-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅನುಬಂಧ - 3.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
14-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅನುಬಂಧ - 4.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

 

 ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಸುಂಕದ ಆದೇಶ -2018

 

ವಿಭಾಗ

1-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಪರಿವಿಡಿ.
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
2-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಆರ್ಡರ್ ಪೇಜ್.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
3-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 1.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
4-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 2.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
5-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 3.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
6-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 4.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
7-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ - 5.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
8-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅಧ್ಯಾಯ -6.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
9-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ನಿರ್ದೇಶನಗಳು.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

10-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಧ್ಯಾಯ - 3

ಅನುಬಂಧ. 

 
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
11-ಜೆಸ್ಕಾಮ್-ಅನುಬಂಧ 1.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
12-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಅನೆಕ್ಸೂರ್ - 2.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
13-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅನುಬಂಧ - 3.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ
14-ಜೆಸ್ಕಾಮ್ - ಅನುಬಂಧ - 4.  
ಆರ್ ಎ ವಿಭಾಗ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-08-2023 05:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಗುವಿಸಕಂನಿ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080